November 28, 2023

Rudrashtakam ( रुद्राष्टक )

Har Har Mahadev

Mahakaal

Namaamishaamishaan nirvaanrupam ! Vibhum vyaapakam brahma vedaswarupam !!

Nijam nirgunam nirvikalpam niriham ! Chidaakaashmaakaashvaasam bhajeaham !!

Niarakaarmomkaarmoolam turiyam ! Giraa gyaan gotitamisham girisham !!

Karaalam mahakaal kaalam kripalam ! Gunagaar sansarparam natoaham !!

Tusharadri samkash gauram gambhiram ! Manobhoota koti prabha shree shariram !!

Sfuranmouli kallolini charu ganga ! Lasadbhalbalendu kanthe bhunjaga !!

Chaltkundalam bhru sunetram vishalam ! Prasannananam neelkantham dayalam !!

Mrigadheeshcharmambaram mundamalam ! Priyam shamkaram sarvanatham bhajami !!

Prachandam prakrishtam pragalbham paresham ! Akhandam ajam bhanukotiprakasham !!

Trayahshula nirmulanam shoolpanim ! Bhajeaham bhavanipatim bhavgamyam !!

Kalatita kalyan kalpantkari ! Sada sajjanaanandadata purari !!

Chidanandasandoham mohapahari ! prasida prasida prabho manmathari !!

Na yavad umanath paadarvindam ! Bhajamtiha loke pare wa naranaam !!

Na tavatsukham shanti santapnasham ! Prasida prabho sarvabhootadhivasam !!

Na jaanami yogam japam naiva pujam ! Natoaham sada sarvada shambhu tubhyam !!

Jara janma duhkhough tatapyamanam ! Prabho paahi aapannamaamish shambho !!

Rudrashtakamidam proktam, Viprena hartushtaye !!

Ye pathanti nara bhaktya, tesham shambhuh prasidati !!9!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!