अथर्ववेद द्वितीय काण्ड

अथर्ववेद संहिता – 2:35 – विश्वकर्मा सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[३५-विश्वकर्मा सूक्त] [ ऋषि – अङ्गिरा। देवता – विश्वकर्मा। छन्द – त्रिष्टुप…

अथर्ववेद संहिता – 2:33 – यक्ष्मविबर्हण सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[३३- यक्ष्मविबर्हण सूक्त] [ ऋषि -ब्रह्मा। देवता – यक्षविबर्हण (पृथक्करण) चन्द्रमा, आयुष्य।…

अथर्ववेद संहिता – 2:30 – कामिनीमनोऽभिमुखीकरण सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[३०- कामिनीमनोऽभिमुखीकरण सूक्त] [ ऋषि – प्रजापति। देवता – १ मन. २…

error: Content is protected !!