अथर्ववेद प्रथम काण्ड

अथर्ववेद-संहिता – 1:24 – श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२४- श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आसुरी वनस्पति।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:23 – श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२३- श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता- असिक्नी वनस्पति।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:22 – हृद्रोगकामलानाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२२- हृद्रोगकामलानाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – सूर्य, हरिमा और…

अथर्ववेद-संहिता – 1:21 – शत्रुनिवारण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२१- शत्रुनिवारण सूक्त] [ऋषि – अथर्वा। देवता – इन्द्र। छन्द – अनुष्टुप्।]…

अथर्ववेद-संहिता – 1:18 – अलक्ष्मीनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१८- अलक्ष्मीनाशन सूक्त] [ ऋषि – द्रविणोदा। देवता – विनायक। छन्द –…

अथर्ववेद-संहिता – 1:17 – रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१७- रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त ] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – योषित् ,…

अथर्ववेद-संहिता – 1:15 – पुष्टिकर्म सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१५- पुष्टिकर्म सूक्त] [ऋषि -अथर्वा। देवता – सिन्धुसमूह (वाता, पतत्रिण पक्षी)। छन्द…

error: Content is protected !!