अथर्ववेद (AtharvaVeda)

अथर्ववेद संहिता – 2:23 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[२३- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता -आप:। छन्द -एकावसाना समविषमा…

अथर्ववेद संहिता – 2:22 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[२२- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – चन्द्र। छन्द -एकावसाना…

अथर्ववेद संहिता – 2:21 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[२१- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता -सूर्य। छन्द -एकावसाना निचृत्…

अथर्ववेद संहिता – 2:20 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[२०- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि -अथर्वा। देवता – वायु। छन्द -एकावसाना निचृत् विषमा…

अथर्ववेद संहिता – 2:19 – शत्रुनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[१९- शत्रुनाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – अग्नि। छन्द -एकावसाना निवृत्…

अथर्ववेद संहिता – 2:15 – अभयप्राप्ति सूक्त

अथर्ववेद संहिताद्वितीय काण्ड[१५- अभयप्राप्ति सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – प्राण, अपान, आयु। छन्द…

error: Content is protected !!