September 23, 2023

अलक्ष्मीनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:18 – अलक्ष्मीनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ ७९. निर्लक्ष्म्यं ललाम्यं१ निरराति सुवामसि।अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अराति नयामसि॥१॥ ललाट पर स्थित बुरे लक्षणों...

error: Content is protected !!