अलक्ष्मीनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:18 – अलक्ष्मीनाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१८- अलक्ष्मीनाशन सूक्त] [ ऋषि – द्रविणोदा। देवता – विनायक। छन्द –…

error: Content is protected !!