September 23, 2023

आपो देवता सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 3:13 – आपो देवता सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम् ४५१. यददः संप्रयतीरहावनदता हते। तस्मादा नद्यो३ नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः॥१॥ हे सरिताओ ! आप...

error: Content is protected !!