ज्वर नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:25 – ज्वर नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२५- ज्वर नाशन सूक्त] [ ऋषि -भृग्वङ्गिरा। देवता -यक्ष्मनाशन अग्नि। छन्द -१…

error: Content is protected !!