September 23, 2023

नारीसुखप्रसूति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:11 – नारीसुखप्रसूति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ ४९. वषट् ते पूषन्नस्मिन्त्सूतावर्यमा होता कृणोतु वेधाः।सिस्रतां नार्यृतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ॥१॥ हे अखिल विश्व के...

error: Content is protected !!