नारीसुखप्रसूति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:11 – नारीसुखप्रसूति सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [११- नारीसुखप्रसूति सूक्त ] [ऋषि – अथर्वा । देवता – पृषा, अर्यमा,…

error: Content is protected !!