September 27, 2023

पतिवेदन सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 2:36 – पतिवेदन सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥ ३५३. आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमा कुमारी सह नो भगेन।जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्यै॥१॥...

error: Content is protected !!