पशुगण सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 2:34 – पशुगण सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥ ३४३. य ईशे पशुपति: पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्।निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्॥१॥ जो पशुपति...

error: Content is protected !!