पाशमोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:31 – पाशमोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [३१- पाशमोचन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आशापालाक वास्तोष्पतिगण। छन्द…

error: Content is protected !!