ब्रह्मविद्या सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:01 – ब्रह्मविद्या सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ५९१. ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद् वि सीमतः सुरुचो वेन आवः।स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च...

error: Content is protected !!