September 23, 2023

मूत्र मोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:03 – मूत्र मोचन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [ऋषि- अथर्वा । देवता-१ पर्जन्य, २ मित्र, ३ वरुण,४ चन्द्र.५ सूर्य । छन्द - अनुष्टप, १-५ पथ्यापंक्ति।...

error: Content is protected !!