मृत्युसंतरण सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:35 – ब्रह्मौदन सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ८६१. यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्।यो लोकानां विधुति भिरेषात् तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्॥१॥जिस ओदन को सर्वप्रथम उत्पन्न...

error: Content is protected !!