यातुधाननाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:8 – यातुधाननाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [८ – यातुधाननाशन सूक्त] [ऋषि – चातन। देवता – बृहस्पति, अग्नीषोम, ३-४…

अथर्ववेद-संहिता – 1:7 – यातुधाननाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [७- यातुधाननाशन सूक्त] [ऋषि – चातन। देवता – अग्नि, ३ अग्नीन्द्र। छन्द…

error: Content is protected !!