रयिसंवर्धन सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 3:20 – रयिसंवर्धन सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम् ५०२. अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः।तं जानन्नग्न आ रोहाधा नो वर्धया रयिम्॥१॥ हे अग्निदेव! यह...

error: Content is protected !!