राष्ट्रधारण सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 3:08 – राष्ट्रधारण सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ तृतीय काण्डम् ४०९. आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमान: संवेशयन् पृथिवीमुस्रियाभिः।अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्बृहद् राष्ट्र संवेश्यं दधातु॥१॥ मित्रदेव अपनी रश्मियों...

error: Content is protected !!