September 23, 2023

विजयप्रार्थना सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:09 – विजयप्रार्थना सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ ४१. अस्मिन् वसु वसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः।इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिज्योतिषि धारयन्तु॥१॥ वैभव की...

error: Content is protected !!