September 23, 2023

विद्युत् सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:13 – विद्युत् सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ ५९. नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे।नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि॥१॥ विद्युत् को हमारा नमस्कार पहुँचे । गड़गड़ाहट...

error: Content is protected !!