विद्युत् सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:13 – विद्युत् सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [१३- विद्युत् सूक्त] [ ऋषि -भृग्वङ्गिरा। देवता – विद्युत्। छन्द -अनुष्टुप्, ३…

error: Content is protected !!