विश्वकर्मा सूक्त

अथर्ववेद संहिता – 2:35 – विश्वकर्मा सूक्त

अथर्ववेद संहिता॥अथ द्वितीय काण्डम्॥[३५-विश्वकर्मा सूक्त] [ ऋषि – अङ्गिरा। देवता – विश्वकर्मा। छन्द – त्रिष्टुप…

error: Content is protected !!