विषनाशन सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:07 – विषनाशन सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ६३६. वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि।तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम्॥१॥ वरणावती ओषधि में स्थित रस हमारे विष को...

error: Content is protected !!