September 27, 2023

वृष्टि सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:15 – वृष्टि सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ७०२. समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु।महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु॥१॥ वायु से युक्त...

error: Content is protected !!