शत्रुनिवारण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:21 – शत्रुनिवारण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२१- शत्रुनिवारण सूक्त] [ऋषि – अथर्वा। देवता – इन्द्र। छन्द – अनुष्टुप्।]…

error: Content is protected !!