September 26, 2021

श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:24 – श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ १०३. सुपर्णों जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ।तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्॥१॥ हे ओषधे !सर्वप्रथम आप सुपर्ण (सूर्य...

error: Content is protected !!