September 27, 2023

सेनानिरीक्षण सूक्त

अथर्ववेद – Atharvaveda – 4:31 – सेनानिरीक्षण सूक्त

अथर्ववेद संहिताअथ चतुर्थ काण्डम् ८३१. त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन्।तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः॥१॥हे मन्यो! आपके...

error: Content is protected !!