स्वस्त्ययन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:27 – स्वस्त्ययन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२७- स्वस्त्ययन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – चन्द्रमा और इन्द्राणी।…

error: Content is protected !!