हृद्रोगकामलानाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता – 1:22 – हृद्रोगकामलानाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२२- हृद्रोगकामलानाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – सूर्य, हरिमा और…

error: Content is protected !!