Veda

अथर्ववेद-संहिता – 1:27 – स्वस्त्ययन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२७- स्वस्त्ययन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता – चन्द्रमा और इन्द्राणी।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:25 – ज्वर नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२५- ज्वर नाशन सूक्त] [ ऋषि -भृग्वङ्गिरा। देवता -यक्ष्मनाशन अग्नि। छन्द -१…

अथर्ववेद-संहिता – 1:24 – श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२४- श्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – आसुरी वनस्पति।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:23 – श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२३- श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त] [ ऋषि – अथर्वा। देवता- असिक्नी वनस्पति।…

अथर्ववेद-संहिता – 1:22 – हृद्रोगकामलानाशन सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२२- हृद्रोगकामलानाशन सूक्त] [ ऋषि – ब्रह्मा। देवता – सूर्य, हरिमा और…

अथर्ववेद-संहिता – 1:21 – शत्रुनिवारण सूक्त

अथर्ववेद-संहिता॥अथ प्रथमं काण्डम्॥ [२१- शत्रुनिवारण सूक्त] [ऋषि – अथर्वा। देवता – इन्द्र। छन्द – अनुष्टुप्।]…

error: Content is protected !!